privacy, disclaimer, copyright


 

PRIVACY VERKLARING GOLF WORLD CARD

Golf World Card vindt het belangrijk, dat de gebruikers van onze site weten wat er gebeurt met de door hen op deze site ingevoerde of achtergelaten persoonlijke gegevens. Wanneer u informatie opvraagt of een membership card wilt bestellen, dient u persoonlijke gegevens in te voeren als naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en dergelijke. De door u ingevoerde gegevens zullen worden gebruikt voor het afhandelen van de informatieaanvraag c.q. het afhandelen van de aanvraag of reservering. De door u ingevoerde informatie zal in onze klantendatabase worden opgenomen. Golf World Card respecteert en beschermt uw privacy zoals beschreven in de van kracht zijnde wetgeving. Wij zullen dan ook zeer vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

DISCLAIMER PRIJZEN EN INFORMATIE

De informatie op onze site is met de grootste zorg en zo juist mogelijk samengesteld. Het is echter mogelijk dat door technische storingen, bij het overzetten van gegevens of door andere omstandigheden fouten in de informatie zijn ontstaan. Voor deze fouten of vergissingen op deze website kan Golf World Card niet aansprakelijk worden gesteld. De op deze site genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. Indien er zich toch wijzigingen voordoen in de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, dan behouden wij ons het recht voor de prijzen te wijzigen.

 

COPYRIGHT © GOLF WORLD CARD®

Niets van de website mag worden overgenomen, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Golf World Card. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Golf World Card en het logo van Golf World Card, waaronder in ieder geval worden begrepen de geregistreerde merkrechten, berusten uitsluitend bij Golf World Card. Golf World Card behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het formaat en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, videos, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij de Golf World Card en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Golf World Card is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website. Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, zijn de rechten overgedragen aan Golf World Card.